Vi vill påminna om att årsmötet äger rum lördagen den 5:e juni 2021. Mötet hålls klockan 15:00 nedanför Eva Modins hus (Rönnskär 30B). Vill du sitta, medtag stol. Mötet kommer också att sändas via Zoom, de som vill deltaga digitalt, vänligen inkom med begäran till Eva Modin så skickar hon länken i början av juni.

Eftersom stora delar av städdagen den 16:e april regnade bort, finns möjlighet att göra en insats. Start klockan 10:00, samling vid busskuren.


Dagordning föreningsstämma (årsmöte) Rönnskärs samfällighetsförening 2021

§1 Mötets öppnade

§2 Val av ordförande för mötet

§3 Val av sekreterare för mötet

§4 Val av två justerare för mötet

§5 Kallelse i behörig ordning

§6 Fastställande av dagordning

§7 Verksamhetsberättelse

§8 Bokslut och revisionsberättelse

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Finansiering av slutlig reparation av vågbrytare.

§11 Budget och medlemsavgift

§12 Val av ledamot och tillika ordförande 

§13 Val av tre suppleanter

§14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

§15 Val av valberedning 

§16 Inga motioner inkomna

§17 Övriga frågor

§18 Mötets avslutning


PS. Du vet väl att du kan prenumerera på nya inlägg från hemsida? Om du väljer att göra det missar du aldrig “viktigt” information.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!